ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร.ธัญญาทิพ  พิชิตการค้า
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3820
E – mail : thanyathip.p@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ  โชติวงษ์
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3803/3822
E – mail : chuleewan.c@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ธรรมกรณ์
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3822
E – mail : pramocht@kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฐธิดา  กุศลาไสยานนท์
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3822
E – mail : chedthida.k@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ปิณฑะแพทย์
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3805/3822
E – mail : jutharat.p@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ ดร.กนกรัตน์  พงษ์โพธากุล
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3822
E – mail : kanokrath.p@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  หอพิบูลสุข
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3822
E – mail : nattirah@gmail.com

image

อาจารย์

อาจารย์อดิศักดิ์  วรพิวุฒิ
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3822
E – mail : adisak.w@bid.kmutnb.ac.th

image

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นางพรรัตน์  โรจน์วิเชียร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 38
E – mail : pornrath.r@bid.kmutnb.ac.th

image