image

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ศุภกร  เจริญประสิทธิ์
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3823
E-mail : supakorn.c@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชุษณา  เทียนทอง
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3825
E-mail : choosana.t@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผศ.สมชาย  เปรียงพรม

โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3825
E-mail : somchai.p@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผศ.ชิตษณุ  ภักดีวานิช
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3825
E-mail : chitsanu.p@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผศ.ดร.สุชาดี  ธำรงสุข
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3825
E-mail : suchadee.t@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

รศ.ดร.กุลทรัพย์  ทองประสิทธิ์
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3825
E-mail : kunlasap.t@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ ดร.สุรธัช เพียรประสิทธิ์
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3825
E-mail : Suratuch.p@bid.kmutnb.ac.th

image

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นางสาวฉัตรนภา  เพชรสังเวียน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3824
E-mail : chatnapa.p@bid.kmutnb.ac.th