image

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร.ศุภกร  เจริญประสิทธิ์
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3823
E – mail : supakorn.c@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชุษณา  เทียนทอง
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3825
E – mail : choosana.t@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3825
E – mail : somchai.p@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ชิตษณุ  ภักดีวานิช
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3825
E – mail : chitsanu.p@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ ดร.สุชาดี  ธำรงสุข
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3825
E – mail : suchadee.t@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์  ทองประสิทธิ์
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3825
E – mail : kunlasap.t@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

อาจารย์ศศิวิมล  สุขเกษ
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3825
E – mail : sasiwimol.s@bid.kmutnb.ac.th

image

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล  วิเศษศรี
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3825
E – mail : worakamol.w@bid.kmutnb.ac.th

image

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นางสาวฉัตรนภา  เพชรสังเวียน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3824
E – mail : chatnapa.p@bid.kmutnb.ac.th