image

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวกฤติกา  กุศลจิตกรณ์
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3807
E-mail : kittikar.k@bid.kmutnb.ac.th

งานวิชาการ
image

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวพันธุ์ทิพย์  ทรัพย์ผลไทย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(งานวิชาการ/กิจการนักศึกษา/สหกิจศึกษา)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3808
E-mail : pantip.s@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวสุทธิมน  อินทพิชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(งานวิชาการ)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3808
E-mail : sutthimon.i@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาววริษฐกันย์  ทองดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(งานวิชาการ)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3808
E-mail : waritdhakan.t@bid.kmutnb.ac.th

image

นายปัณณวัฒน์  ภิบาลชนม์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(งานกิจการนักศึกษา/งานสหกิจศึกษา)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3808
E-mail : punnawat.p@bid.kmutnb.ac.th

งานคลังและพัสดุ
image

รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวกฤติกา  กุศลจิตกรณ์
(งานการเงิน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3807
E-mail : kittikar.k@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสุวิดา  ศรียรรยงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
(งานการบัญชี)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3809
E-mail : suwida.l@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวสุจินดา  สุขมา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
(งานพัสดุ)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3810
E-mail : sujinda.s@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวสิริจันทร์  พรรัตนพิมลชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3810
E-mail : sirichan.p@bid.kmutnb.ac.th

งานบริหารและธุรการ
image

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชไมพร  กัมพลานนท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3811
E-mail : chamaiporn.k@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวนัตยา  ไชยวารี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(งานสารบรรณ)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3813
E-mail : nattaya.c@bid.kmutnb.ac.th

งานอาคารและสถานที่
image

นายชัชนันท์  ฉ่ำแสง
ตำแหน่ง วิศวกร
(งานอาคารและสถานที่)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3814
E-mail : chatchanan.c@bid.kmutnb.ac.th

image

นายเมธัส  วัฒนสินธุ์
ตำแหน่ง วิศวกร
(งานอาคารและสถานที่)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3814
E-mail : mathus.w@bid.kmutnb.ac.th

image

นายนฤพล  นันทะชัย
ตำแหน่ง พนักงานยานพาหนะ
(งานอาคารและสถานที่)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3814
E-mail : naruphol.n@bid.kmutnb.ac.th

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
image

นายพัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3819
E-mail : pattanapong.w@bid.kmutnb.ac.th

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
image

หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรรษพร  ตั้งศิริเสถียร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ประกันคุณภาพการศึกษา)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3812
E-mail : passapron.t@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวชลธิชา  บุญสาใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานเลขานุการที่ปรึกษาคณบดีและรองคณบดี)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3806

E-mail : chonticha.b@bid.kmutnb.ac.th

image

นางขวัญชนก  ผาติยาวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานเลขานุการคณบดี)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3806
E-mail : kwanchanok.n@bid.kmutnb.ac.th

งานวารสาร
image

นางสาวปัณรส  โตสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(งานวารสาร)
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3816
E-mail :  phannarot.t@bid.kmutnb.ac.th