รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากร ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงานในรูปแบบสหกิจ ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 96-414 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม