ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย (ปวช. และ ปวส.)

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (ปวช.ปวส.) TCAS 2 ครั้งที่ 1
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/1mJbx
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction”

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction” การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการให้แก่พนักงานของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่บางกะดี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการด้วยใจ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนายกระดับคุณภาพด้านการให้บริการ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนี้มีความสนใจเป็นอย่างมาก

 

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
โครงการรับนักศึกษา TCAS 1 (โควตา Portfolio)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (รับวุฒิ ม.6 และปวช.)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 66 ถึง 15 พฤศจิกายน 66
สมัครได้ที่(double arrow right) https://admission.kmutnb.ac.th/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lnk.bio/Bid.Kmutnb

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

โครงการสัมมนาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ”ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันขับเคลื่อนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตระยอง รวมทั้งเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศในองค์กร และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อ่านเพิ่มเติม