เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณชญาณิศา เลิศฤทธาสกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Leaning) ในรูปแบบสหกิจศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และบุคลากรของบริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อไป