ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)
1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์
ได้ที่ เข้าร่วมกลุ่ม โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรม Google Meet ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (โปรดเข้าร่วมกลุ่มภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลา
การสอบสัมภาษณ์ (การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบเปิดกล้อง)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิก