คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ในโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (TCAS 2) วุฒิ ปวช. และ ปวส.
ที่ได้สอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เฉพาะวุฒิ ปวช. ให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ClearingHouse ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนด
หรือไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ และผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ
Clearing house แล้ว สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (
TCAS) ปีการศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าระบบ Clearing – House ถือเป็นความลับ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใด
ได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใดๆ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่รับผิดชอบใดๆ
หากเกิดกรณีที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่าน ไปยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearinghouse)
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เฉพาะวุฒิ ปวส. ให้เข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
(ระบบ Bill Payment) ของธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 10 พฤษภาคม 2565 และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ในโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย วุฒิ ปวช. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาใหม่
ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2565
3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการโควตา
โรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ที่เว็บไซต์
https://bid.kmutnb.ac.th/