ประกาศผลการศึกษาของคณะ
นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ได้ที่ ระบบตรวจสอบผลการเรียน http://grade-report.icit.kmutnb.ac.th/
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประเมินผู้สอน สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
ที่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp