ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2079 สังกัดภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2565
ณ งานบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2555 2000 ต่อ 3811