คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
ในรอบ TCAS 1 ทั้งช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ
จะต้องถือ
ปฏิบัติตามหมายเหตุท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก