ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 64 ปี (19 กุมภาพันธ์) จึงได้จัดงาน
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”
เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร
ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยพร้อมกับประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากร และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งบรรยากาศในงาน
เป็นไปอย่างอบอุ่นและเห็นถึงการก้าวหน้าต่อไปของ มจพ.

ในช่วงเช้า รศ.ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้เป็นตัวแทนของส่วนงานเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง
ทวาปูชนียาจารย์ ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ท่าน คือ

– ดร.โกมล บัวเกตุ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
– ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ในโอกาสนี้ คณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน เข้าร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์
ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/index.php

ชมวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wZ7VfdpB3k0
รับชมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=TPb_cAECyEQ&t=2s
รับชมพิธีประกาศเกียรติคุณได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BaW5B-IFJ7A&t=1s

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ.