ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ร่วมกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
และคณะต่างๆ จัดงานวันสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอผลงานด้วย Poster เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปประกวดในระดับเครือข่ายต่อไป

ในการจัดงานวันสหกิจศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา
ให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ โดยผลงานที่นำเสนอและ
ประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น ก็เปรียบเสมือนผู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สหกิจศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา มานำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในปีนี้ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ผลงาน ดังนี้

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 ผลงาน

 • นายชัยวุฒิ อนุกูล รหัสนักศึกษา 61-160116-1008-9
  ชื่อผลงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา :
  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 • นางสาวสุวรรณพร ตันสถิรานันท์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1014-3
  ชื่อผลงาน การศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจร่วมงานกับร้านอาหาร TPC
 • นายภัทร รุจาคม รหัสนักศึกษา 61-160116-2107-2
  ชื่อผลงาน ระบบรายงานยอดขายแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อ
 • นางสาวปวิชญา ประกอบเขาทอง รหัสนักศึกษา 61-160116-1020-8
  ชื่อผลงาน กระบวนการสื่อสารการตลาดเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในช่วงโควิด-19 กรณีศึกษา :
  บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • นายจตุรภัทร พิพัฒวงศ์เจริญ รหัสนักศึกษา 61-160116-1007-1
  ชื่อผลงาน การศึกษาขวัญกำลังใจของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
  กรณีศึกษา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • นายชาตรี ธนาประเสริฐกรณ์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1110-7
  ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จำนวน 1 ผลงาน

 • นางสาวชาลินี นาคเจริญ รหัสนักศึกษา 61-160216-1106-1
  ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณภาพจากทีมผู้จัดงาน