ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนอกห้องเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีที่ 2
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนอกห้องเรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีที่ 2
โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความมีจิตอาสา ความสามัคคีและ
ประสบการณ์อันดีให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนการได้ช่วยสร้างพื้นที่
ในการเรียนรู้ด้วยหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain-Based Learning และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน
บ้านทุ่งโป่งอีกด้วย ในปัจจุบันโรงเรียน
บ้านทุ่งโป่ง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษ
โดยมีนักเรียนทั้งหมด 55 คน

กิจกรรมหลักที่ทางคณะได้เข้าไปพัฒนาสถานศึกษา คือ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ในการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น
ที่ทรุดโทรมให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ และสร้างสื่อในการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและ
ทำงานแบบท้าทาย เพื่อให้นักเรียนได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขต่อไป