โครงการสัมมนาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ”ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันขับเคลื่อนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตระยอง รวมทั้งเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศในองค์กร และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA