ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BID) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Mr. Dilip Ramaiah Area General Manager (Thailand South) โรงแรม ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 96-414 ชั้น 4 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ด้านอาชีพ

ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันลงนาม โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของโลกและมีสาขาทั่วโลก ปัจจุบันมีโรงแรมมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก และมีแบรนด์ทั้งหมด 19 แบรนด์ โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) มุ่งเน้นการบริการที่ยอดเยี่ยม และสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับแขกที่เข้าพัก โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร อีกทั้งยังจัดตั้งโครงการ IHG Academy เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในก้าวแรกสู่อุตสาหกรรมการบริการ สอดคล้องกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ที่ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม สู่ระดับนานาชาติ” ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการขั้นสูง เทคโนโลยี การบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม