ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
1. โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) TCAS 1 Portfolio รอบที่ 2
2. โครงการโควตา ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
3. โครงการโควตา กลุ่ม โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
🚫สัมภาษณ์จากเดิม วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
🗓 เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และไม่เสียโอกาสในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย จึงทำการเปลี่ยนแปลงตามวันดังกล่าว
#TCAS67 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. #มจพ. #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ