เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีนำเสนอองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ และสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในงานได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรจนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุม 96-414 ชั้น 4 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม