ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล
กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายประวาส สันตวะกุล กรรมการผู้อำนวยการสายงาน
ปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีร่วมกัน
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (
Cooperative and
Work Integrated Education) อีกทั้ง บริษัท ที เอ็ม ที สตีล จำกัด (มหาชน) ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เหล็กครบวงจร พร้อมด้วยศูนย์บริการตัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้า ทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการนี้ คณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567