ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับปวช. และ ปวส.
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มีขั้นตอนต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ