ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์
ผู้สอบได้
— นายพศุฒร์ พรหมสุวรรณ —

ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก