ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

    ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 720 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,600 บาท
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
รายละเอียดการรับสมัครและภาระงาน คลิก
   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ งานฝ่ายบุคคล สำนักงานคณบดี
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3811
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ