เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี คลิก
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาโทและเอก คลิก
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจ
และอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ
ในระดับปริญญาตรี เราจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและนำไปใช้ทำงานได้จริงในสถานประกอบการ

ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกันในห้องเรียน และสร้างสรรค์งานวิจัยที่นำไปปรับใช้ได้จริงในสถานประกอบการและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ทั้งวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับทั้ง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) เปิดรับในระบบ TCAS ทั้ง 4 รอบ ดังนี้

TCAS  1 Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร (1) รับวุฒิ ม.6 (2) GPA. 2.50 (3) Portfolio

จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (16101) 15 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16102) 15 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. สอบสัมภาษณ์

2. Portfolio
กำหนดการรับสมัคร
25 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

TCAS  2 Quota
โควตาโรงเรียนเครือข่าย (รับทั่วประเทศ)
คุณสมบัติผู้สมัคร (1) วุฒิ ปวช. (2) วุฒิ ปวส. (3) ไม่กำหนด GPA

จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวช. (16101) 10 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวส. (16304) 40 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวช. (16102) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวส. (16301) 40 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. สอบสัมภาษณ์

2. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
กำหนดการรับสมัคร
11 มกราคม – 10 เมษายน 2565

TCAS  2 Quota
รับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
คุณสมบัติผู้สมัคร (1) วุฒิ ม.6 (2) ไม่กำหนด GPA

จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (16101) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16102) 10 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนน GAT ทั่วไป และ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
1 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

TCAS  2 Quota
รับตรงสอบข้อเขียนของ มจพ.
คุณสมบัติผู้สมัคร (1) วุฒิ ม.6 (2) ไม่กำหนด GPA

จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (16101) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16102) 10 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของ มจพ.

2. สอบสัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565

TCAS  3 Admission 1
ใช้คะแนน GAT/PAT
คุณสมบัติผู้สมัคร (1) วุฒิ ม.6 (2) ไม่กำหนด GPA

จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (16101) 15 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16102) 15 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนน GAT 85 ความถนัดทั่วไป 40%

2. คะแนน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 60%
3. สัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
2 – 10 พฤษภาคม 2565

TCAS  3 Admission 1
ใช้คะแนนวิชาสามัญ
คุณสมบัติผู้สมัคร (1) วุฒิ ม.6 (2) ไม่กำหนด GPA

จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (16101) 15 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16102) 15 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. วิชาสังคม 10%

2. วิชาภาษาอังกฤษ 40%
3. วิชาคณิตศาสตร์ 50%
4. สัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
2 – 10 พฤษภาคม 2565

TCAS  4 Direct Admission
คุณสมบัติผู้สมัคร (1) ไม่กำหนด GPA (2) ม.6 (3) ปวช. (4) ปวส. ไม่มีประสบการณ์ทำงาน (5) ปวส. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (กรณีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม น้อยกว่า 2 ปี ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม)
จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ม.6 (16101) 10 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวช. (16101) 5 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวส. (16304) 10 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวส. (16305) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ม.6 (16102) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวช. (16102) 5 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวส. (16301) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวส. (16302) 10 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. สอบสัมภาษณ์

2. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
กำหนดการรับสมัคร
วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัคร 11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565
วุฒิ ม.6 รับสมัคร 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วุฒิ ม.6

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  25,000 บาท
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  25,000 บาท
วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  25,000 บาท
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  25,000 บาท
วุฒิ ปวส.
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  19,000 บาท
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  27,000 บาท

การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
ตรวจสอบคุณวุฒิก่อนสมัครได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3808 หรือ 08 6046 5741 (คุณพันธุ์ทิพย์ ทรัพย์ผลไทย)

ระดับปริญญาโท
เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง มีประสบการณ์ในการบริหารหรือทำงานด้านธุรกิจ

ด้านอุตสาหกรรม หรือทรัพยากรมนุษย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (2) ไม่กำหนด GPA (3) มีประสบการณ์ทำงาน
จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ (ทำวิทยานิพนธ์)

รหัสสาขาวิชา 160102 แผน ก แบบ ก 2 (S-MBR) รอบวันเสาร์ จำนวน 5 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

รหัสสาขาวิชา 160101 แผน ข (X-MBR) รอบวันเสาร์ จำนวน 20 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาวิชา (150 คะแนน)
2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน)
กำหนดการรับสมัคร
ช่วงที่ 1 บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2564

ช่วงที่ 2 วันที่ 4 มกราคม – 5 มีนาคม 2565
ช่วงที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2565

ระดับปริญญาเอก
เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (2) ไม่กำหนด GPA (3) มีประสบการณ์ทำงาน
จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ (โครงการสำหรับผู้บริหาร)

รหัสสาขาวิชา 160151 แบบ 2.1 (X-DBR) รอบวันอาทิตย์ จำนวน 15 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาวิชา (150 คะแนน)
2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน)
กำหนดการรับสมัคร
ช่วงที่ 1 บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2564

ช่วงที่ 2 วันที่ 4 มกราคม – 5 มีนาคม 2565
ช่วงที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท แผน ก. 35,000 บาท/ภาคเรียน (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

ระดับปริญญาโท แผน ข. 35,000 บาท/ภาคเรียน (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
ระดับปริญญาเอก 100,000 บาท/ภาคเรียน (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3510, 3818 (คุณปัญชิกา บุญทับ)

สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี คลิก
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาโทและเอก คลิก