เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR) สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2565
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 0-2555-2000 ต่อ 2407, 2422 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818 LINE : https://lin.ee/jozU3Rs
E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR)

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (X-DBR)

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ http://grade.admission.kmutnb.ac.th

รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 0-2555-2000 ต่อ 2407 , 2422

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510 , 3818 LINE : https://lin.ee/jozU3Rs

E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com

 

อ่านเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณชญาณิศา เลิศฤทธาสกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Leaning) ในรูปแบบสหกิจศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และบุคลากรของบริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อไป

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาเรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม