คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณชญาณิศา เลิศฤทธาสกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Leaning) ในรูปแบบสหกิจศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และบุคลากรของบริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อไป

 

 

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากร ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงานในรูปแบบสหกิจ ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 96-414 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม