ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 – 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (วุฒิ ปวส.) โดยผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการดังนี้

1. นักศึกษาเข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน  –  5 พฤษภาคม 2566
2. เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งพิมพ์เอกสารที่ได้บันทึกแล้วนำส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นักศึกษาเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://28.17.163/ulStdNew/login/ โดยใช้ข้อมูลรหัสนักศึกษาจากข้อมูลนักศึกษาใหม่ ที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วในระบบขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ Bill Payment ที่ชำระเงินกับธนาคารแล้ว เอกสารที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ รายงานข้อมูลประวัตินักศึกษา ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาและแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์และขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรประจำตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท) หนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) โดยทำการสแกนเป็นไฟล์.pdf เพื่ออัพโหลดเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจำตัวนักศึกษา
และ PASSWORD คือ เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามรายละเอียดและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังอีกไม่ได้
5. หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0 2555 2000 ต่อ 3808 ในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)

ผู้ที่ไม่เข้าระบบรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ที่คณะกำหนดจัดขึ้น ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะฯจะสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับเข้าเป็นนักศึกษา ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาจถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการสอบคัดเลือก หรือถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประกาศข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2-3 ปี สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์
ผ่านทางโปรแกรม Google Meet ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป
(โปรดเข้าร่วมกลุ่มภายในวันที่ 6 เมษายน 2566 เพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลาการสอบสัมภาษณ์
(การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบเปิดกล้อง)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้ที่ https://line.me/ti/g2/Z8nFUsiokHH0VuWuIOWBPmHs5dRnqL2nypZgIw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
หรือสแกน Qr Code ด้านล่าง
โดยตั้งชื่อการเข้าร่วมด้วยเลขที่ผู้สมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประกาศข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2-3 ปี และ 4 ปี สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายชื่อแนบท้าย
ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์
ผ่านทางโปรแกรม Google Meet ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. เป็นต้นไป
(โปรดเข้าร่วมกลุ่มภายในวันที่ 6 เมษายน 2566 เพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลาการสอบสัมภาษณ์
(การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบเปิดกล้อง)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้ที่ https://line.me/ti/g2/Z8nFUsiokHH0VuWuIOWBPmHs5dRnqL2nypZgIw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
หรือสแกน Qr Code ด้านล่าง
โดยตั้งชื่อการเข้าร่วมด้วยเลขที่ผู้สมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประกาศข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และขอให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียนถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์
ผ่านทางโปรแกรม Google Meet ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(โปรดเข้าร่วมกลุ่มภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 เพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลาการสอบสัมภาษณ์
(การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบเปิดกล้อง)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

 ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้ที่ https://line.me/ti/g2/Z8nFUsiokHH0VuWuIOWBPmHs5dRnqL2nypZgIw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
หรือสแกน Qr Code ด้านล่าง
โดยตั้งชื่อการเข้าร่วมด้วยเลขที่ผู้สมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนอกห้องเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีที่ 2
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนอกห้องเรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีที่ 2
โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความมีจิตอาสา ความสามัคคีและ
ประสบการณ์อันดีให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนการได้ช่วยสร้างพื้นที่
ในการเรียนรู้ด้วยหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain-Based Learning และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน
บ้านทุ่งโป่งอีกด้วย ในปัจจุบันโรงเรียน
บ้านทุ่งโป่ง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษ
โดยมีนักเรียนทั้งหมด 55 คน

กิจกรรมหลักที่ทางคณะได้เข้าไปพัฒนาสถานศึกษา คือ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ในการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น
ที่ทรุดโทรมให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ และสร้างสื่อในการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและ
ทำงานแบบท้าทาย เพื่อให้นักเรียนได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3
“การเขียนแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของทั้ง 2 สาขาวิชา ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนธุรกิจของ
นักศึกษา ที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดงานแข่งขันรอบตัดสินมีขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เข้าร่วมตัดสินด้วย ดังนี้
1.ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ (ผู้อำนวยการ Solution Business บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด)
2.ดร.พัทธนนท์ เปรมสมิทธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเดพธ์ คอนซัลติ้ง จำกัด)
3.ดร.รุ่งรัตน์ สร้อยเงิน (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าไอที สแควร์) ซึ่งการแข่งขัน
ในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยผู้เข้าแข่งขันยังได้รับข้อเสนอแนะและแรงบันดาลใจจากคณะกรรมการ
ตัดสิน ที่เป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จริง โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท Space self จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตู้เสื้อผ้าสารพัดประโยชน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท GOOD HEALTH จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้อเนกประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท แชร์ช็อป (share shop)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้บันได

อ่านเพิ่มเติม

ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดกิจกรรม “ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ BID”
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สนามฟุตบอล
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นความผูกพันธ์
ความสามัคคี และมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

โดยผู้เข้าแข่งขันได้แก่ทีมของสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)  และทีมของ
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) โดยผลการแข่งขัน
ทีม BBR ชนะ ทีม BMS
ด้วยคะแนน 3 – 1

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

งานวันสหกิจศึกษา “COOP Day 2566”

ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ร่วมกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
และคณะต่างๆ จัดงานวันสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอผลงานด้วย Poster เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปประกวดในระดับเครือข่ายต่อไป

ในการจัดงานวันสหกิจศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา
ให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ โดยผลงานที่นำเสนอและ
ประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น ก็เปรียบเสมือนผู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สหกิจศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา มานำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในปีนี้ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ผลงาน ดังนี้

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 ผลงาน

 • นายชัยวุฒิ อนุกูล รหัสนักศึกษา 61-160116-1008-9
  ชื่อผลงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา :
  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 • นางสาวสุวรรณพร ตันสถิรานันท์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1014-3
  ชื่อผลงาน การศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจร่วมงานกับร้านอาหาร TPC
 • นายภัทร รุจาคม รหัสนักศึกษา 61-160116-2107-2
  ชื่อผลงาน ระบบรายงานยอดขายแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อ
 • นางสาวปวิชญา ประกอบเขาทอง รหัสนักศึกษา 61-160116-1020-8
  ชื่อผลงาน กระบวนการสื่อสารการตลาดเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในช่วงโควิด-19 กรณีศึกษา :
  บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • นายจตุรภัทร พิพัฒวงศ์เจริญ รหัสนักศึกษา 61-160116-1007-1
  ชื่อผลงาน การศึกษาขวัญกำลังใจของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
  กรณีศึกษา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • นายชาตรี ธนาประเสริฐกรณ์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1110-7
  ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จำนวน 1 ผลงาน

 • นางสาวชาลินี นาคเจริญ รหัสนักศึกษา 61-160216-1106-1
  ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณภาพจากทีมผู้จัดงาน

อ่านเพิ่มเติม

ครบรอบ 64 ปี มจพ. “นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 64 ปี (19 กุมภาพันธ์) จึงได้จัดงาน
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”
เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร
ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยพร้อมกับประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากร และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งบรรยากาศในงาน
เป็นไปอย่างอบอุ่นและเห็นถึงการก้าวหน้าต่อไปของ มจพ.

ในช่วงเช้า รศ.ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้เป็นตัวแทนของส่วนงานเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง
ทวาปูชนียาจารย์ ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ท่าน คือ

– ดร.โกมล บัวเกตุ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
– ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ในโอกาสนี้ คณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน เข้าร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์
ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/index.php

ชมวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wZ7VfdpB3k0
รับชมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=TPb_cAECyEQ&t=2s
รับชมพิธีประกาศเกียรติคุณได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BaW5B-IFJ7A&t=1s

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ.

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไมเนอร์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพ

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 จัดโดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
       โดยวานนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน ในเรื่องของการพัฒนาโครงการ MCU (Minor Corporate University) เพื่อพัฒนาสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาสแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชน จนถึงการจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภายในงานยังมีรุ่นพี่ MCU มากล่าวแสดงความยินดีแก่รุ่นน้องและสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ตลอดจนเล่าถึงโอกาสที่ดีที่ตนได้รับจาก MCU ดังคำกล่าวที่ว่า ไมเนอร์สร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ
       ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

       ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 นักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในหลักสูตรสหกิจศึกษาและเข้ารับเกียรติบัตรวิชาชีพในงานนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว พันธุ์ทิพย์

อ่านเพิ่มเติม