คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) (ชื่อเดิมรู้จักกันในนาม “เทคนิคไทยเยอรมัน”) ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (X-DBR) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมเกษตรทันสมัย และธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเพื่อการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และศึกษาดูงานในบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัจฉริยะควบคุมกระบวนการผลิตและบริการ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bid.kmutnb.ac.th/
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 พฤษภาคม 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชราพร  คาบเพชร์ 088 432 4096 หรือคุณปัญชิกา บุญทับ 06 4392 9355
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3510
, 3818 หรือ LINE : https://lin.ee/jozU3Rs

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบที่ 1
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.00 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตรวตสอบรายชื่อได้ที่ https://get-qr.com/4uEc3h

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีนำเสนอองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ และสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในงานได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรจนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุม 96-414 ชั้น 4 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 โดยต้องมี Transcript มายื่นในวันมอบตัว
สามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th รายละเอียดหลักสูตร ดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3808, 3813 LINE : https://lin.ee/rMrfMxs

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการ
1.โควตาเรียนดี ม.6 (Portfolio) TCAS 1 ครั้งที่ 2
2.โควตา ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
3.โควตา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/8Au3d
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1.เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ลิงค์ https://student.mytcas.com/th
2. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567
ขั้นตอนอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการต่อปริญญาไปที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ BBR-D
สมัครได้แล้ววันนี้ เรียน 3 ภาคการศึกษา
ฝึกงานสถานประกอบจริง 5 เดือน
เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน เปิดรับสมัครทุกสาขา
*ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน LINE Official https://lin.ee/rMrfMxs
#ปริญญาใบที่2 #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #KMUTNB #มจพ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ # คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. #BID #สมัครเรียน

อ่านเพิ่มเติม