เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 โดยต้องมี Transcript มายื่นในวันมอบตัว
สามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th รายละเอียดหลักสูตร ดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3808, 3813 LINE : https://lin.ee/rMrfMxs

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการ
1.โควตาเรียนดี ม.6 (Portfolio) TCAS 1 ครั้งที่ 2
2.โควตา ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
3.โควตา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/8Au3d
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1.เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ลิงค์ https://student.mytcas.com/th
2. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567
ขั้นตอนอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการต่อปริญญาไปที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ BBR-D
สมัครได้แล้ววันนี้ เรียน 3 ภาคการศึกษา
ฝึกงานสถานประกอบจริง 5 เดือน
เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน เปิดรับสมัครทุกสาขา
*ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน LINE Official https://lin.ee/rMrfMxs
#ปริญญาใบที่2 #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #KMUTNB #มจพ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ # คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. #BID #สมัครเรียน

อ่านเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. MOU กับ โรงแรม ไอเอชจี (ประเทศไทย)

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BID) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Mr. Dilip Ramaiah Area General Manager (Thailand South) โรงแรม ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 96-414 ชั้น 4 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ด้านอาชีพ

ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันลงนาม โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของโลกและมีสาขาทั่วโลก ปัจจุบันมีโรงแรมมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก และมีแบรนด์ทั้งหมด 19 แบรนด์ โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) มุ่งเน้นการบริการที่ยอดเยี่ยม และสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับแขกที่เข้าพัก โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร อีกทั้งยังจัดตั้งโครงการ IHG Academy เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในก้าวแรกสู่อุตสาหกรรมการบริการ สอดคล้องกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ที่ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม สู่ระดับนานาชาติ” ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการขั้นสูง เทคโนโลยี การบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction”

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction” การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการให้แก่พนักงานของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่บางกะดี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการด้วยใจ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนายกระดับคุณภาพด้านการให้บริการ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนี้มีความสนใจเป็นอย่างมาก

 

อ่านเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมฉลองครบรอบ 65 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ”Digital Innovation Capabilities for Sustainable Business and Industry Competitiveness” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป) ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับจำนวนจำกัด 400 ที่นั่ง (รับของว่างพร้อมของที่ระลึกและเกียรติบัตร) ลงทะเบียนเข้าสัมนาได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/8DGJd
สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line Openchat : https://shorturl.asia/fZdU1

อ่านเพิ่มเติม