คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. MOU กับ โรงแรม ไอเอชจี (ประเทศไทย)

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BID) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Mr. Dilip Ramaiah Area General Manager (Thailand South) โรงแรม ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 96-414 ชั้น 4 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ด้านอาชีพ

ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันลงนาม โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของโลกและมีสาขาทั่วโลก ปัจจุบันมีโรงแรมมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก และมีแบรนด์ทั้งหมด 19 แบรนด์ โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) มุ่งเน้นการบริการที่ยอดเยี่ยม และสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับแขกที่เข้าพัก โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG Hotels & Resorts) ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร อีกทั้งยังจัดตั้งโครงการ IHG Academy เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในก้าวแรกสู่อุตสาหกรรมการบริการ สอดคล้องกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ที่ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม สู่ระดับนานาชาติ” ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการขั้นสูง เทคโนโลยี การบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction”

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction” การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการให้แก่พนักงานของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่บางกะดี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการด้วยใจ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนายกระดับคุณภาพด้านการให้บริการ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนี้มีความสนใจเป็นอย่างมาก

 

อ่านเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมฉลองครบรอบ 65 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ”Digital Innovation Capabilities for Sustainable Business and Industry Competitiveness” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป) ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับจำนวนจำกัด 400 ที่นั่ง (รับของว่างพร้อมของที่ระลึกและเกียรติบัตร) ลงทะเบียนเข้าสัมนาได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/8DGJd
สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line Openchat : https://shorturl.asia/fZdU1

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
โครงการรับนักศึกษา TCAS 1 (โควตา Portfolio)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (รับวุฒิ ม.6 และปวช.)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 66 ถึง 15 พฤศจิกายน 66
สมัครได้ที่(double arrow right) https://admission.kmutnb.ac.th/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lnk.bio/Bid.Kmutnb

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ พิชิตความสำเร็จด้วย Mindset เชิงบวก

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ พิชิตความสำเร็จด้วย Mindset เชิงบวก

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม ออนไลน์ Zoom  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ คลิก Link https://forms.gle/ggmNUK5iS2sNKTh4A

ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

 

 

อ่านเพิ่มเติม