ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3
“การเขียนแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของทั้ง 2 สาขาวิชา ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนธุรกิจของ
นักศึกษา ที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดงานแข่งขันรอบตัดสินมีขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เข้าร่วมตัดสินด้วย ดังนี้
1.ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ (ผู้อำนวยการ Solution Business บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด)
2.ดร.พัทธนนท์  เปรมสมิทธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเดพธ์ คอนซัลติ้ง จำกัด)
3.ดร.รุ่งรัตน์ สร้อยเงิน (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าไอที สแควร์) ซึ่งการแข่งขัน
ในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยผู้เข้าแข่งขันยังได้รับข้อเสนอแนะและแรงบันดาลใจจากคณะกรรมการ
ตัดสิน ที่เป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จริง โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท Space self จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตู้เสื้อผ้าสารพัดประโยชน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท GOOD HEALTH จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้อเนกประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท แชร์ช็อป (share shop)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้บันได

อ่านเพิ่มเติม

ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดกิจกรรม “ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ BID”
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สนามฟุตบอล
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นความผูกพันธ์
ความสามัคคี และมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

โดยผู้เข้าแข่งขันได้แก่ทีมของสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)  และทีมของ
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) โดยผลการแข่งขัน
ทีม BBR ชนะ ทีม BMS
ด้วยคะแนน 3 – 1

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

งานวันสหกิจศึกษา “COOP Day 2566”

ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ร่วมกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
และคณะต่างๆ จัดงานวันสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอผลงานด้วย Poster เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปประกวดในระดับเครือข่ายต่อไป

ในการจัดงานวันสหกิจศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา
ให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ โดยผลงานที่นำเสนอและ
ประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น ก็เปรียบเสมือนผู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สหกิจศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา มานำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในปีนี้ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ผลงาน ดังนี้

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 ผลงาน

 • นายชัยวุฒิ อนุกูล รหัสนักศึกษา 61-160116-1008-9
  ชื่อผลงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา :
  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 • นางสาวสุวรรณพร ตันสถิรานันท์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1014-3
  ชื่อผลงาน การศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจร่วมงานกับร้านอาหาร TPC
 • นายภัทร รุจาคม รหัสนักศึกษา 61-160116-2107-2
  ชื่อผลงาน ระบบรายงานยอดขายแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อ
 • นางสาวปวิชญา ประกอบเขาทอง รหัสนักศึกษา 61-160116-1020-8
  ชื่อผลงาน กระบวนการสื่อสารการตลาดเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในช่วงโควิด-19 กรณีศึกษา :
  บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • นายจตุรภัทร พิพัฒวงศ์เจริญ รหัสนักศึกษา 61-160116-1007-1
  ชื่อผลงาน การศึกษาขวัญกำลังใจของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
  กรณีศึกษา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • นายชาตรี ธนาประเสริฐกรณ์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1110-7
  ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จำนวน 1 ผลงาน

 • นางสาวชาลินี นาคเจริญ รหัสนักศึกษา 61-160216-1106-1
  ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณภาพจากทีมผู้จัดงาน

อ่านเพิ่มเติม

ครบรอบ 64 ปี มจพ. “นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 64 ปี (19 กุมภาพันธ์) จึงได้จัดงาน
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”
เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร
ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยพร้อมกับประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากร และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งบรรยากาศในงาน
เป็นไปอย่างอบอุ่นและเห็นถึงการก้าวหน้าต่อไปของ มจพ.

ในช่วงเช้า รศ.ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้เป็นตัวแทนของส่วนงานเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง
ทวาปูชนียาจารย์ ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ท่าน คือ

– ดร.โกมล บัวเกตุ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
– ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ในโอกาสนี้ คณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน เข้าร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์
ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/index.php

ชมวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wZ7VfdpB3k0
รับชมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=TPb_cAECyEQ&t=2s
รับชมพิธีประกาศเกียรติคุณได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BaW5B-IFJ7A&t=1s

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ.

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไมเนอร์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพ

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 จัดโดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
       โดยวานนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน ในเรื่องของการพัฒนาโครงการ MCU (Minor Corporate University) เพื่อพัฒนาสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาสแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชน จนถึงการจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภายในงานยังมีรุ่นพี่ MCU มากล่าวแสดงความยินดีแก่รุ่นน้องและสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ตลอดจนเล่าถึงโอกาสที่ดีที่ตนได้รับจาก MCU ดังคำกล่าวที่ว่า ไมเนอร์สร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ
       ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

       ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 นักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในหลักสูตรสหกิจศึกษาและเข้ารับเกียรติบัตรวิชาชีพในงานนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว พันธุ์ทิพย์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) TCAS1

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
ในรอบ TCAS 1 ทั้งช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ
จะต้องถือ
ปฏิบัติตามหมายเหตุท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS1 (ช่วงที่ 2)

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติตามประกาศ
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 1 (ช่วงที่ 2)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2566
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมนี้ และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ในประกาศนี้หากเลขที่สมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ-สกุล เป็นสำคัญ
2. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้

3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ ได้ที่ เข้าร่วมกลุ่ม
โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรม Google Meet
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ สัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่
20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
(โปรดเข้าร่วมกลุ่มภายในวันพุธที่ 18 ม.ค. 66 เพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์ และรับทราบเกณฑ์การสัมภาษณ์)
4. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลาการสอบสัมภาษณ์
(การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบเปิดกล้อง)

5. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
6. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0 2555 2000 ต่อ 3808 หรือทางเพจเฟซบุ๊กคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/BID.KMUTNB
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้ที่ https://line.me/ti/g2/LuFvvT9NKXv7WwUiMpHtzDpgIcneOAnhRAuMCA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
หรือสแกน Qr Code ด้านล่าง
โดยตั้งชื่อการเข้าร่วมด้วยเลขที่ผู้สมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ คลิก
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่ คลิก (รออัพเดทอีกครั้ง)
ตรวจสอบตารางสอบและเงื่อนไขการสอบได้ที่ ตรวจสอบ (รออัพเดทอีกครั้ง)

หากไม่มีชื่อในการเข้าสอบกลางภาค โปรดแจ้งได้ที่ https://forms.gle/iHKt5NU5NqYn1JLh6
แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ

ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS1 (ช่วงที่1)

       

              คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะได้ดำเนินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติตามประกาศ
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

อ่านเพิ่มเติม