แจ้งผลการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการ ปีที่ 2 รอบคัดเลือก

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอแจ้งผลการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการ ปีที่ 2
“การวางแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม” ประจำปี 2565
       —————————การแข่งขันรอบคัดเลือก—————————

ประกาศผลการแข่งขัน คลิก
ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก

หมายเหตุ
1. การประกาศผลไม่ได้เรียงลำดับตามคะแนน หากลำดับกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง ให้ยึดชื่อผลงานเป็นหลัก
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (ไฟล์ PDF.) และไฟล์โปสเตอร์ขนาด A1
เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพิจารณาไม่เกินวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ทางช่องทางที่คณะกำหนด
3. ในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านเข้ารอบมีเวลาในการนำเสนอผลงานกลุ่มละไม่เกิน 15 นาที

อ่านเพิ่มเติม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ คลิก
ตรวจสอบตารางสอบและเงื่อนไขการสอบได้ที่ ตรวจสอบ

แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ
0 2555 2000 ต่อ 3808 (คุณพันธุ์ทิพย์)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รับตรงใช้คะแนน GAT/PAT

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ในโครงการรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT (TCAS 2) วุฒิ ม.6
ที่ได้สอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ClearingHouse ที่เว็บไซต์ https://student.
mytcas.com/th
ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนด หรือไม่ดำเนินการ
ใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์
ใดๆ ไม่ได้ และผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ
Clearing house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา (
TCAS) ปีการศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
    ทั้งนี้ รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าระบบ Clearing – House ถือเป็นความลับ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผย
ให้แก่ผู้ใด
ได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใดๆ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ
หากเกิดกรณีที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่าน ไปยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์
ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearinghouse)
2. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรง
ใช้คะแนน GAT/PAT ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ที่เว็บไซต์ https://bid.kmutnb.ac.th/
3. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ในโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (TCAS 2) วุฒิ ปวช. และ ปวส.
ที่ได้สอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เฉพาะวุฒิ ปวช. ให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ClearingHouse ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนด
หรือไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ และผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ
Clearing house แล้ว สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (
TCAS) ปีการศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าระบบ Clearing – House ถือเป็นความลับ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใด
ได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใดๆ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่รับผิดชอบใดๆ
หากเกิดกรณีที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่าน ไปยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearinghouse)
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เฉพาะวุฒิ ปวส. ให้เข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
(ระบบ Bill Payment) ของธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 10 พฤษภาคม 2565 และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ในโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย วุฒิ ปวช. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาใหม่
ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2565
3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการโควตา
โรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ที่เว็บไซต์
https://bid.kmutnb.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 (GAT/PAT)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ของสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และ
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน โปรดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat คลิกเพื่อเข้าร่วม
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
ตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คลิก
ตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คลิก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อสอบ K-StEP Test ออนไลน์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี และ 4 ปี
เพื่อเข้าสอบ K-StEP Test ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบในครั้งแรก)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
ข้อปฏิบัติในการสอบ อ่าน
รายละเอียดการสอบ http://kstep.kmutnb.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3808 (คุณสุทธิมน)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS2 (โควตาเครือข่าย)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)
1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์
ได้ที่ เข้าร่วมกลุ่ม โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรม Google Meet ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (โปรดเข้าร่วมกลุ่มภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลา
การสอบสัมภาษณ์ (การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบเปิดกล้อง)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิก

อ่านเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย (ฟรี)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี) ในหัวข้อ
“ปรับตัวอย่างไรให้องค์การเติบโตในระบบนิเวศใหม่ทางธุรกิจ
Sustainable growth in new business ecosystem”
ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
โดยท่านวิทยากรมากประสบการณ์ ดร.พัทธนนท์ เปรมสมิทธ์
อย่ารอช้า ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง

https://forms.gle/ES6stQbBse2tNuVDA

และลุ้นรับกระเป๋าผ้าสุดเก๋ จากการร่วมสนุกกับกิจกรรมในระหว่างรับฟังสัมมนา
โดยจะจัดส่งถึงที่ให้กับทุกท่านที่ร่วมสนุก

อยากรู้วิธีปรับตัว ปรับองค์กรให้พัฒนา ก้าวทันโลก
ต้องมาร่วมฟัง แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วพบกันนะคะ

อ่านเพิ่มเติม