ประกาศคณะ

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีก

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

FacebookLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19”

FacebookLine

โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

FacebookLine

ประกาศผลคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา พษ679

FacebookLine

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

FacebookLine

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เส้นทางสายไหม-ประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้ภายใต้องค์การ UNESCO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมรูปแบบออนไลน์

FacebookLine

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

  ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดโครงก

โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562

  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตาม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดำเนินการรับนัก

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564

FacebookLine